Czy warto dodatkowo ubezpieczać maszyny rolnicze?

17 marca 2020 Autor lektor Wyłączono
Czy warto dodatkowo ubezpieczać maszyny rolnicze?

Czy warto dodatkowo ubezpieczać maszyny rolnicze? Każdy rolnik dba o swoje maszyny rolnicze. W końcu są to jego niezbędne narzędzia pracy, bez których niewiele mógłby zrobić. Niestety nie są oni ich uchronić przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Mogą jednak je od nich ubezpieczyć. Sprawdź jakie rynek ubezpieczeń daje możliwości oraz przekonaj się czy warto dodatkowo ubezpieczać sprzęt rolniczy.

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

Każdy rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne, musi posiadać trzy obowiązkowe ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla rolników posiadających gospodarstwo rolne,
 • ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, od ognia oraz innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązek zawarcia powyższych ubezpieczeń ciąży na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej posiadającej lub współ posiadającej gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne definiowane jest jako obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami i sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod wszelkimi zabudowaniami, którego łączna powierzchnia jest większa niż 1,0 ha. Obszar ten musi również podlegać w części lub całości opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Na jakie maszyny rolnicze trzeba posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Czy warto dodatkowo ubezpieczać maszyny rolnicze?

Czy warto dodatkowo ubezpieczać maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, to przede wszystkim ciągniki rolnicze i przyczepy. W przypadku tych pojazdów ubezpieczenie takie zawierane jest na okres 12 miesięcy. W gospodarstwie rolnym mogą być również używane tak zwane pojazdy wolnobieżne, czyli pojazdy silnikowe, których prędkość maksymalna nie przekracza 25 km/h. Przykładem takiej maszyny jest na przykład kombajn. Obowiązkowe ubezpieczenie OC na tego typu pojazdy trzeba wykupić tylko w przypadku, gdy poruszają się one po drogach publicznych. Można tutaj skorzystać z tak zwanych ubezpieczeń krótkoterminowych. Jeżeli pojazdy wolnobieżne używane są tylko na terenie gospodarstwa rolnego, wówczas nie ma obowiązku ich ubezpieczania.

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Rolnicy, podobnie jak właściciele samochodów, mogą również dodatkowo ubezpieczyć swoje maszyny rolnicze. Do najpopularniejszych ubezpieczeń dodatkowych należy zdecydowanie Agrocasco. Ma ono podobne zastosowanie, jak Autocasco w przypadku samochodów, czyli chroni maszyny rolnicze przed wieloma zdarzeniami losowymi. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest zbyt wysoki, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jego szeroki zakres.

Jakie maszyny rolnicze można ubezpieczyć w ramach Agrocasco?

Dobrowolne ubezpieczenie Agrocasco można wykupić zarówno na maszyny rolnicze samobieżne, jak i te doczepiane do ciągników rolniczych. Ochroną ubezpieczeniową mogą więc zostać objęte:

 • ciągniki rolnicze,
 • kombajny,
 • przyczepy,
 • agregaty uprawowe,
 • siewniki, rozrzutniki, kultywatory, opryskiwacze,
 • prasy,
 • kosiarki,
 • ładowarki wykorzystywane w rolnictwie,
 • przenośne suszarnie do zbóż,
 • sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe

Kupując takie ubezpieczenie dobrowolne należy wyraźnie wskazać we wniosku wszystkie maszyny, które mają być objęte ochroną. Należy to zrobić w taki sposób, żeby możliwa była ich identyfikacja.

Agrocasco – zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie Agrocasco pozwala chronić maszyny rolnicze w wielu sytuacjach, zarówno podczas wykonywania pracy, jak i w czasie ich przechowywania. Do wyboru jest zazwyczaj kilka wariantów ubezpieczenia. Te najbardziej rozszerzone gwarantują ochronę ubezpieczeniową od wszelkich szkód powstałych w wyniku:

 • zdarzeń losowych, takich jak: deszcz, ogień, fala naddźwiękowa, grad, huragan, lawina, piorun, powódź, tąpnięcie, upadek drzewa, trzęsienie lub zapadnięcie się ziemi,
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, zwierzęciem, pojazdem lub inną maszyną rolniczą

Należy mieć na uwadze, że ubezpieczenie Agrocasco nie zwalnia rolnika z posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych, ponieważ nie działa ono w przypadku szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich. Jeżeli więc rolnik spowoduje wypadek podczas jazdy ciągnikiem rolniczym po drodze publicznej, to ewentualne odszkodowanie dla pokrzywdzonych osób zostanie wypłacone z ubezpieczenia OC na traktor. Z kolei, gdy dojdzie do wypadku, w którym ucierpi osoba pomagająca w pracach, wówczas odszkodowanie będzie wypłacone z ubezpieczenia OC dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Korzyści i zalety z posiadania ubezpieczenia Agrocasco

Najważniejszą zaletą z posiadania takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie rolnika przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia maszyny rolniczej w następstwie zdarzeń losowych. Każda awaria maszyny powoduje przestój w pracach na polu, co ma przełożenie na mniejsze zyski. Dlatego w ramach niektórych ubezpieczeń możliwe jest pokrycie kosztów wynajęcia maszyny zastępczej. Ubezpieczenie Agrocasco można wykupić na cały rok albo wyłącznie na okres prac polowych, kiedy ryzyko wystąpienia różnych zdarzeń jest znacznie większe. Ważne jest również to, że w maszynach rolniczych nie trzeba stosować specjalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.